(Chinhphu.vn) – Bà Đồng Thị Cảnh (Bắc Giang) làm kế toán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư theo Thông tư 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính. Theo đó, chi thu nhập tăng thêm được hạch toán vào chi phí (vào TK 642, cuối năm kết chuyển và phân bổ chi phí cho từng dự án vào TK 241).

Tuy nhiên, theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hợp đồng quản lý dự án thì phần chi thu nhập tăng thêm lại được chi từ quỹ ổn định thu nhập hiện có (sau khi lấy thu - chi ra tiết kiệm phân phối vào các quỹ).

Nhưng Thông tư 195/2012/TT-BTC không có tài khoản quỹ ổn định thu nhập (bổ sung thu nhập).

Bà Cảnh đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về vấn đề này.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Hiện nay, Bộ Tài chính đang triển khai xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị chủ đầu tư trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, đối tượng áp dụng là các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn việc hạch toán kế toán cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị hành chính sự nghiệp, trong đó có hạch toán trích lập các quỹ theo quy định (TK 431).

Trong thời gian chưa có Thông tư thay thế, các đơn vị chủ đầu tư trong các đơn vị hành chính sự nghiệp đang thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính được vận dụng các nội dung trong Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp đối với các nghiệp vụ mà Thông tư 195/2012/TT-BTC chưa hướng dẫn.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đơn vị sự nghiệp , hạch toán , trích lập quỹ