(Chinhphu.vn) – Ông Đặng Quang Khải (Hậu Giang) hỏi: Trong hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh có yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu thì có phù hợp và đúng quy định không?

Đối với trường hợp nhà thầu có cam kết tín dụng thực hiện gói thầu và được ngân hàng xác nhận như sau: “Chúng tôi, Ngân hàng A trụ sở chính tại đường X sẽ xem xét cấp một khoản tín dụng trị giá 1,5 tỷ đồng trong trường hợp Công ty B được chọn là nhà thầu trúng thầu thực hiện gói thầu Y nếu Công ty B đáp ứng đầy đủ các điều kiện cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng A”.

Theo đánh giá của bên mời thầu thì cam kết tín dụng nêu trên không hợp lệ do cam kết trên có kèm điều kiện nên không đạt yêu cầu.

Ông Khải hỏi, đánh giá của bên mời thầu về nội dung trên có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Chương II Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà bên mời thầu có thể tham khảo tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm quy định tại mẫu hồ sơ mời thầu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá để quy định cho phù hợp, tránh đưa các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Đối với gói thầu đơn giản, quy mô nhỏ, bên mời thầu có thể không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm mà chỉ cần yêu cầu nhà thầu cam kết theo Mẫu trong hồ sơ yêu cầu.

Theo đó, căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, bên mời thầu đưa ra tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm (trong đó có yêu cầu về nguồn lực tài chính) theo hướng dẫn nêu trên.

Trường hợp hồ sơ yêu cầu có quy định về nội dung nguồn lực tài chính, khi tham dự thầu, nếu nhà thầu cung cấp cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu thì được đánh giá là đạt đối với nội dung này; việc thực hiện cam kết tín dụng của ngân hàng cho nhà thầu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về tín dụng, trong đó có sự ràng buộc và điều kiện giữa hai bên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chào hàng cạnh tranh , gói thầu , yêu cầu tài chính