(Chinhphu.vn) - Trường hợp chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, nhưng phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Công ty ông Vũ Hoàng Khôi (TPHCM) là chủ đầu tư một dự án nhóm A, cấp I, vốn ngoài Nhà nước. Ông hỏi, trường hợp chủ đầu tư tự quản lý dự án thì cần phải có điều kiện nào: Giấy đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề "quản lý dự án"; chủ đầu tư phải được cấp chứng chỉ năng lực quản lý dự án hạng I; hay chủ đầu tư phải có nhân sự phù hợp để quản lý các công trình hạng I?

Ngoài ra, nếu trong giai đoạn công ty ông triển khai các công trình hạng II và hạng III thì công ty chỉ cần có nhân sự quản lý công trình hạng II và III hay phải có nhân sự quản lý dự án hạng I (do dự án có nhiều hạng công trình khác nhau và trong đó có cả công trình cấp I)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 83 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì trường hợp chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, nhưng chủ đầu tư phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này:

“Điều 23. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án

1. Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Nghị định này để tham gia quản lý dự án.

2. Giám đốc quản lý dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 73 Nghị định này, trừ trường hợp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

3. Cá nhân tham gia quản lý dự án làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo quyết định của chủ đầu tư và phải có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công việc đảm nhận”.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , chủ đầu tư , xây dựng