(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Bình (nguyenbinh478@...) là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, đã được chuyển xếp từ lương cán bộ cấp xã sang hưởng lương như công chức hành chính loại B bậc 5/12, ngạch cán sự, hệ số 2,66 kể từ ngày 1/5/2012. Đến tháng 5/2014, bà Bình đủ thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên lên bậc 6/12 hệ số 2,86.

Tuy nhiên, do trong thời gian giữ bậc 5/12 ở ngạch cán sự bà đã tốt nghiệp đại học nên ngày 6/11/2013, bà được cơ quan quản lý quyết định chuyển xếp sang hưởng lương bậc 2/9 ngạch chuyên viên, hệ số 2,67. Trong quyết định có ghi thời gian nâng bậc lương lần sau của bà được tính kể từ ngày 6/11/2013.

Bà Bình hỏi, việc tính thời gian nâng bậc lương lần sau của bà như vậy có đúng quy định không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bà Nguyễn Thị Bình như sau:

Theo quy định của pháp luật, cán bộ, công chức được cơ quan cử đi đào tạo, khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp mà cơ quan có nhu cầu sử dụng, bố trí vào vị trí việc làm phù hợp với trình độ đào tạo thì được xét chuyển loại và bổ nhiệm vào ngạch tương ứng với trình độ đào tạo.

Ngày 25/5/2007, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức. Theo Điểm a, Khoản 3 Mục I Thông tư này, cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước đã được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ (bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, bao gồm cả cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng Thông tư này.

Xếp lương khi chuyển loại công chức

Khoản 3 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi chuyển loại công chức, viên chức như sau :

Trường hợp công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn và điều kiện được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển loại công chức, viên chức từ loại A0 sang loại A1; từ loại B, loại C sang loại A (gồm A0 và A1) hoặc từ loại C sang loại B, thì thực hiện như cách xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư này.

Theo đó, trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau:

- Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới;

- Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Bình là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, đã được chuyển xếp từ lương cán bộ xã sang hưởng lương như công chức hành chính loại B bậc 5/12, ngạch cán sự, hệ số 2,66 kể từ ngày 1/5/2012 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT/BNV-BTC-BLĐTBXH. Trong thời gian hưởng lương như công chức hành chính bậc 5/12 ở ngạch cán sự bà Bình tốt nghiệp đại học.

Ngày 6/11/2013 bà Bình được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định chuyển từ ngạch cán sự sang ngạch chuyên viên, phù hợp với trình độ đại học. Áp dụng quy định tại Khoản 3, Mục II và Điểm a, Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV, bà Bình được xếp vào hệ số lương cao hơn gần nhất ở ngạch mới có hệ số 2,67 (bậc 2/9, công chức loại A1) là đúng quy định.

Về thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới, do chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ (2,67 – 2,66 = 0,01) nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ (0,20), nên thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới của bà Bình được tính kể từ ngày hưởng lương ở ngạch cũ (ngày 1/5/2012) mới đúng quy định.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: công chức , cán bộ cấp xã , chuyên viên , bậc lương , nâng ngạch