(Chinhphu.vn) - Khi tham gia quản lý dự án, từng thành viên liên danh phải có chứng chỉ năng lực có hạng tương ứng với nhóm dự án theo quy định.
Theo phản ánh của ông Vũ Hoàng Khôi (TPHCM), trong quá trình hoạt động lĩnh vực tư vấn quản lý dự án, ông không thấy có quy định về việc liên danh đơn vị quản lý dự án. Ông Khôi hỏi, công ty A có chứng chỉ quản lý dự án công trình hạng 3, nếu công ty A muốn quản lý công trình hạng 2 thì có thể liên danh với công ty B (có chứng chỉ quản lý dự án, công trình hạng 2) hay không? Quy định pháp luật có cho phép việc liên danh nêu trên hay không? Hay mỗi công ty quản lý dự án chỉ có thể quản lý dự án theo chứng chỉ đã cấp mà không được liên danh với pháp nhân khác?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Mục 2 Chương II Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa tại Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, đối với nhà thầu liên danh thì “năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh”.

Theo quy định tại Khoản 20 Điều 1 của Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì khi tham gia quản lý dự án, từng thành viên liên danh phải có chứng chỉ năng lực có hạng tương ứng với nhóm dự án theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , liên danh , chứng chỉ