(Chinhphu.vn) - Ban quản lý dự án đầu tư do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư, theo đó việc sử dụng bộ máy chuyên môn tự quản lý dự án được quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 7 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.
Theo phản ánh của ông Đinh Nhật Minh (Quảng Ninh), Điều 21 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP quy định về chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án như sau:

“Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện”.

Ông Minh hỏi, ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư công trình có tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng, sử dụng bộ máy chuyên môn tự quản lý dự án có đúng quy định hay không?

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 16/2019/TT-BXD: “4. Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại Bảng số 1.1 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k = 0,8”.

Vậy, ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn tự quản lý dự án thì có áp dụng hệ số 0,8 hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Ban quản lý dự án đầu tư do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư, theo đó việc sử dụng bộ máy chuyên môn tự quản lý dự án được quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 7 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Đề nghị chủ đầu tư căn cứ các quy định trên đây để triển khai thực hiện.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , chi phí , chủ đầu tư , dự án