(Chinhphu.vn) – Ban quản lý dự án chuyên ngành thực hiện một số công việc được chủ đầu tư giao khi chưa thông qua hợp đồng ủy thác quản lý dự án là không phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng.

Đơn vị của ông Hồng Ngọc Tân (Trà Vinh) được giao làm chủ đầu tư 1 dự án xây dựng, tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng, đã có quyết định phê duyệt chủ trương.

Ông Tân hỏi, đơn vị của ông có thể giao Ban quản lý dự án chuyên ngành thực hiện một số thủ tục chuẩn bị đầu tư như, tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án, tiếp nhận và quản lý vốn chuẩn bị đầu tư của dự án, ký kết và quản lý hợp đồng tư vấn lập dự án,... không? Các công việc này sẽ được đưa vào hợp đồng ủy thác sau khi có văn bản chấp thuận ủy thác của cấp có thẩm quyền.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, “Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực có trách nhiệm nhận ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư không đủ điều kiện tổ chức quản lý thực hiện dự án theo quy định của pháp luật phù hợp với năng lực hoạt động và điều kiện cụ thể của mình. Việc ủy thác quản lý dự án được thực hiện thông qua hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết.

Trường hợp người quyết định đầu tư, chủ đầu tư đồng thời là người quyết định thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực thì việc ủy thác quản lý dự án được thực hiện theo phân giao nhiệm vụ của người quyết định đầu tư và hợp đồng ủy thác quản lý dự án”.

Như vậy, việc Ban quản lý dự án chuyên ngành thực hiện một số công việc được chủ đầu tư giao như, tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án, tiếp nhận và quản lý vốn chuẩn bị đầu tư của dự án, ký kết và quản lý hợp đồng tư vấn lập dự án,… khi chưa thông qua hợp đồng ủy thác quản lý dự án là không phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , công trình , đầu tư , nhà thầu tư vấn , ủy thác quản lý dự án