(Chinhphu.vn) – Ông Trần Quang Minh (TPHCM) là nhân viên đơn vị sự nghiệp công lập, hợp đồng lao động thời hạn 3 năm. Ông đang muốn mua một thửa đất nông nghiệp (đất 1 vụ lúa); vị trí thửa đất nông nghiệp đó đã có quy hoạch là khu dân cư.

Theo ông Minh tham khảo, Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có quy định, đối với thủ tục chuyển nhượng đất trồng lúa cần có xác nhận là đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Đối với cá nhân: Cá nhân không thuộc đối tượng hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội. Cơ quan xác nhận là UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Ông Minh hỏi, ông có thể nhận chuyển nhượng thửa đất nông nghiệp nêu trên hay không? Ông có được UBND xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận là cá nhân không thuộc đối tượng hưởng lương thường xuyên để nhận chuyển nhượng thửa đất nông nghiệp không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Khi đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân cần thực hiện xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Việc xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được thực hiện theo quy định tại Khoản 30 Điều 3 Luật Đất đai, Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai và các Khoản 1, 2, 4 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Cơ quan có trách nhiệm xác nhận cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu trường hợp của ông Minh đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT thì được xác nhận là cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Đề nghị ông liên hệ với UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chuyển nhượng , đất trông lúa , sản xuất nông nghiệp