(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Vinh (Ninh Thuận) là viên chức đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên. Nay ông Vinh muốn xin nghỉ việc. Ông hỏi, nếu ông có nguyện vọng xin thôi việc thì ông phải thực hiện báo trước với đơn vị bao nhiêu ngày?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6, Điều 29 Luật Viên chức quy định:

“4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày;…

5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c, d và e Khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại Điểm d, Khoản 5 Điều này”.

Theo đó, trường hợp ông Nguyễn Văn Vinh cần xác định cá nhân thuộc đối tượng viên chức đang làm việc theo hình thức hợp đồng xác định thời hạn hay hợp đồng không xác định thời hạn để đối chiếu thực hiện tương ứng về thời gian thông báo khi đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: viên chức , thôi việc , hợp đồng