(Chinhphu.vn) - Ông Hoàng Hải (tỉnh Bắc Ninh) làm việc tại công ty cổ phần (không có vốn Nhà nước). Công ty được tỉnh chọn là nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, thực hiện theo hình thức tự ứng 20% tổng vốn đầu tư, 80% vốn huy động của nhà đầu tư, vốn vay ngân hàng, Nhà nước sẽ hoàn trả bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Công ty ông (công ty A) lựa chọn đơn vị thi công là công ty B, hạch toán tài chính độc lập với công ty A. Nhưng công ty A sở hữu 77% vốn điều lệ của công ty B. Ông Hải hỏi, công ty ông lựa chọn nhà thầu theo trường hợp trên có phù hợp với quy định không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 3 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định trường hợp lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước; thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất của nhà đầu tư được lựa chọn thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Đối với trường hợp dự án đầu tư có sử dụng đất đã lựa chọn được nhà đầu tư thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: dự án , lựa chọn , nhà thầu