(Chinhphu.vn) - Khi tổng mức đầu tư được lập theo báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật cao hơn giá trị tổng mức đầu tư được phê duyệt trong chủ trương đầu tư phải báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư để xem xét quyết định.

Cơ quan của ông Trần Văn Hay (Cần Thơ) đang thẩm định một dự án giao thông nhóm C. Công trình có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư là 5,1 tỷ đồng.

Đơn vị tư vấn thiết kế công trình đã gửi hồ sơ đến cơ quan thẩm tra theo quy định. Sau khi thẩm tra hồ sơ, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì tổng mức đầu tư của công trình là 5,6 tỷ đồng, cao hơn số tiền chủ trương đầu tư được duyệt.

Ông Hay hỏi, tổng mức đầu tư của báo cáo kinh tế - kỹ thuật có được cao hơn so với tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hay không (căn cứ pháp lý nào)? Nếu được, có cần điều chỉnh quyết định phê duyệt hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Dự án đầu tư xây dựng được lập, thẩm định và phê duyệt phải phù hợp với quy định của Luật Xây dựng và pháp luật có liên quan.

Đối với các dự án đầu tư công, ngoài việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công. Cụ thể là dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt phải phù hợp với chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, khi tổng mức đầu tư được lập theo báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật cao hơn giá trị tổng mức đầu tư được phê duyệt trong chủ trương đầu tư phải báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư để xem xét quyết định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Tổng mức đầu tư , dự án đầu tư công , công trình giao thông , thẩm định , chủ trương đầu tư , cấp quyết định đầu tư