(Chinhphu.vn) – Ông Lê Tuấn Anh (TP. Hà Nội) hỏi: UBND cấp xã được UBND cấp huyện giao quản lý, làm chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thì cấp xã có được thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án không hay bắt buộc phải thuê ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách, hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, trường hợp nếu người quyết định đầu tư giao cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình là chủ đầu tư dự án thì người quyết định đầu tư giao chủ đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng ủy thác quản lý dự án với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực để thực hiện quản lý dự án theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , chủ đầu tư , ủy thác quản lý dự án