(Chinhphu.vn) – Trường hợp gói thầu có giá 10 triệu đồng được phê duyệt hình thức chào hàng cạnh tranh thì khi thực hiện lựa chọn nhà thầu được phép thực hiện theo quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Công ty ông Đỗ Xuân Trường (Hà Nội) có gói thầu bảo hiểm công trình, giá trị tương đương 10 triệu đồng. Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh.

Tuy nhiên, khi đối chiếu Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điểm 2, Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, gói thầu nêu trên có thể áp dụng theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Ông Trường hỏi, để rút gọn thời gian lựa chọn nhà thầu, công ty ông có thể áp dụng theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn có được không?  

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Khoản 2, Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu quy định tại Điểm b và Điểm c, Khoản 1, Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 1 tỷ đồng, gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Theo đó, nếu gói thầu có giá gói thầu 10 triệu đồng được phê duyệt hình thức chào hàng cạnh tranh thì khi thực hiện lựa chọn nhà thầu được phép thực hiện theo quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: chào hàng cạnh tranh , đấu thầu , gói thầu