(Chinhphu.vn) - Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật được xác định trên cơ sở định mức chi phí thẩm tra thiết kế và định mức chi phí thẩm tra dự toán theo công bố tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Đoàn Minh Quí (Bình Dương) tham khảo Mục V.3 của Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật xác định trên cơ sở định mức chi phí thẩm tra thiết kế và định mức chi phí thẩm tra dự toán theo công bố tại Quyết định này nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong báo cáo kinh tế kỹ thuật và điều chỉnh với hệ số k = 1.2. Ông Quí hỏi, khi nào thì được điều chỉnh với hệ số k = 1.2?

Tại Mục VII.2 của Quyết định 79/QĐ-BXD, phần hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng có nêu: Trường hợp chi phí thiết bị ≥ 25% tổng giá trị chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong dự toán xây dựng công trình thì chi phí thẩm tra dự toán xây dựng được điều chỉnh với hệ số k = 1.2.

Ông Quí hỏi, vậy khi tính chi phí thẩm tra hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật thì chi phí thẩm tra dự toán phải nhân 1.2 x1.2 có đúng không?

Hai trường hợp trên có phải là chỉ có thể là: Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật = Định mức thẩm tra thiết kế + Thẩm tra dự toán x 1.2?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Hệ số k = 1.2 được điều chỉnh cho chi phí thẩm tra của báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Trường hợp chi phí thiết bị ≥ 25% tổng giá trị chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong dự toán xây dựng công trình thì chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật được xác định trên cơ sở định mức chi phí thẩm tra thiết kế và định mức chi phí thẩm tra dự toán theo công bố tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng và nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) và điều chỉnh với hệ số 1.2 x 1.2.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Báo cáo kinh tế kỹ thuật , dự toán , chi phí thẩm tra , định mức xây dựng