(Chinhphu.vn) - Ông Lâm Vũ Phong (Cà Mau) hỏi: Ban quản lý dự án xây dựng do Chủ tịch UBND huyện hoặc Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, được giao làm chủ đầu tư và tự thực hiện quản lý dự án thì có được áp dụng hệ số điều chỉnh k = 0,8 khi xác định chi phí quản lý dự án không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì trường hợp chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để quản lý dự án (kiêm nhiệm) thì chi phí quản lý dự án được điều chỉnh với hệ số k = 0,8.

Đối với trường hợp các ban quản lý dự án chuyên ngành như trong câu hỏi của ông Phong thì khi xác định chi phí quản lý dự án không phải áp dụng điều chỉnh bằng hệ số này.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quản lý dự án , chi phí quản lý dự án , chủ đầu tư