(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Lê Văn Tuyên, công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đề nghị được hướng dẫn về việc xác định vùng đặc biệt khó khăn để giải quyết chế độ ưu đãi cho học sinh dân tộc thiểu số.

Ông Tuyên tham khảo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH thấy có nội dung, đối tượng học sinh người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ và danh mục vùng đặc biệt khó khăn được nêu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Trong danh mục này, tỉnh Tuyên Quang có 3 huyện là Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình.

Tuy nhiên, Văn bản số 1458/UBDT-VP135 ngày 31/12/2015 của Ủy ban Dân tộc lại hướng dẫn, chỉ các xã khu vực III, các thôn được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 447/QĐ-UBDT mới là các xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Ông Tuyên đề nghị giải đáp, học sinh dân tộc thiểu số có hộ khẩu tại 3 huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình có thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Tại Phụ lục I ban hành theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ thì các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Đối chiếu với quy định trên thì các huyện: Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời để Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang nghiên cứu, thực hiện.

Chinhphu.vn

Từ khóa: dân tộc thiểu số , đặc biệt khó khăn , hỗ trợ