(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Trần Viễn (Đà Nẵng), Công ty của ông Viễn là đơn vị hành chính sự nghiệp. Hiện nay Công ty đóng BHXH cho người lao động theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP và 205/2004/NĐ-CP. Nay Nghị định 205/2004/NĐ-CP không còn hiệu lực, vậy Công ty có phải điều chỉnh sang mức lương tối thiểu vùng không?

BHXH TP Đà Nẵng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 9 Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ, từ ngày 1/5/2013 người lao động trước đây hưởng lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP sẽ được áp dụng Nghị định 49/2013/NĐ-CP. Những người này được hưởng mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Trường hợp đã qua đào tạo mức lương phải cao hơn ít nhất 7% mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định..

 Chinhphu.vn

Từ khóa: mức lương tối thiểu vung , 204/2004/NĐ-CP , 205/2004/NĐ-CP , 49/2013/NĐ-CP