(Chinhphu.vn) - Pháp luật đất đai hiện hành không quy định điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất; do vậy, việc đề nghị thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất để thực hiện dự án của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông là không có cơ sở để thực hiện.

Theo phản ánh của ông Lưu Văn Long (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông), Khoản 8, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai quy định:

“8. Chuyển Khoản 5 thành Khoản 6 và bổ sung Khoản 5 vào Điều 7 như sau:

“5. Trong trường hợp cần thiết mà phải điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình nhưng không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thì Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trình UBND cấp huyện báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp tỉnh xem xét, chấp thuận cho phép để thực hiện và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện của năm tiếp theo.

Trường hợp có bổ sung dự án, công trình mà phải thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 của Luật Đất đai thì phải được HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là HĐND cấp tỉnh) thông qua trước khi UBND cấp tỉnh xem xét, chấp thuận cho phép để thực hiện và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện của năm tiếp theo”.

Như vậy theo quy định nêu trên, những trường hợp cần thiết mà phải điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình nhưng không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thì được xem xét, chấp thuận cho phép để thực hiện và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện của năm tiếp theo.

Tuy nhiên trên thực tế, Đắk Nông là một tỉnh đang phát triển thì việc nhà đầu tư xin chủ trương thực hiện dự án hầu hết chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện. Hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện đã được phê duyệt nhưng một số dự án xin chủ trương đầu tư sau khi phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện nên khi đối chiếu không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nên không thể áp dụng điều khoản nêu trên, gây khó khăn khi cấp chủ trương cho nhà đầu tư.

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông đề nghị Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, trường hợp nếu không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì có điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất ở vị trí xin chủ trương thực hiện dự án, sau đó cho phép thực hiện và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm tiếp theo hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Pháp luật đất đai hiện hành không quy định điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất; do vậy, việc đề nghị thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất để thực hiện dự án nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông là không có cơ sở để thực hiện.

Kể từ ngày 1/1/2019, việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 46 và Điều 51 của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 6 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch).

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quy hoạch , sử dụng đất , đầu tư , dự án