(Chinhphu.vn) – Đơn vị ông Nguyễn Xuân Dũng (Nghệ An) đang lập nhiệm vụ và dự toán quy hoạch phân khu đô thị. Có ý kiến cho rằng nội dung đánh giá tác động môi trường là không cần thiết vì tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD không có yêu cầu về đánh giá tác động môi trường và trừ 10% chi phí lập quy hoạch tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD. Ông Dũng hỏi, như vậy có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu đô thị thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Chi phí lập quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thực hiện theo Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị được quy định tại Bảng số 3 Phụ lục số 1 Thông tư số 20/2019/TT-BXD đã bao gồm chi phí thiết kế đô thị và chi phí đánh giá môi trường của đồ án quy hoạch.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quy hoạch , đô thị , phân khu , thiết kế , đồ án , đánh giá môi trường