(Chinhphu.vn) - Sau khi có quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, bên mời thầu phải đăng tải công khai danh sách này trên Hệ thống theo trình tự quy định tại Điều 30 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Duy Hiếu (TPHCM), khi lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) thông thường thì có quy định: “Trường hợp gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, bên mời thầu phải gửi thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đến các nhà thầu tham dự thầu. Trong văn bản thông báo phải nêu rõ tên nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, lý do các nhà thầu không đáp ứng về kỹ thuật, thời gian, địa điểm mở hồ sơ đề xuất về tài chính. Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật có thể cử đại diện tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất về tài chính”.

Khi lập báo cáo đánh giá E-HSDT thì không có quy định: Trong văn bản thông báo phải nêu rõ tên nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, lý do các nhà thầu không đáp ứng về kỹ thuật.

Ông Hiếu hỏi, bên mời thầu không nêu lý do (các gói thầu online) các nhà thầu không đáp ứng về kỹ thuật (ở bước đánh giá kỹ thuật) thì có trái quy định không? Khi nhập kết quả đánh giá bước kỹ thuật lên Hệ thống để công khai và tiến hành bước tài chính thì có nhập nội dung nhà thầu không đạt. Tuy nhiên khi công khai thì lại không thể hiện các thông tin này và bên mời thầu cũng không xem lại được nội dung này.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 30 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, sau khi có quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, bên mời thầu phải đăng tải công khai danh sách này trên Hệ thống theo trình tự quy định tại Điều này.

Do đó, việc công khai danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi đấu thầu qua mạng phải thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu , nhà thầu , kỹ thuật