(Chinhphu.vn) - Công ty ông Trần Lê Lương (Hà Tĩnh) đầu tư dự án xây dựng hạ tầng bằng vốn chủ sở hữu. Trong quá trình thẩm tra thiết kế cơ quan quản lý áp mức phí thẩm tra dự toán, thiết kế theo Phụ lục số 1 và 3 kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BTC. Ông Lương hỏi, như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, đối với dự án sử dụng vốn khác (trừ dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách) thì người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định dự toán xây dựng.

Tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng có quy định mức phí thẩm tra thiết kế xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn khác, nhưng không quy định mức thu phí thẩm tra dự toán.

Căn cứ quy định trên, trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm tra (nay là thẩm định) thiết kế kỹ thuật dự án xây dựng hạ tầng bằng vốn chủ sở hữu (nguồn vốn khác) thì thu phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật theo Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BTC, không thu phí thẩm định dự toán theo Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BTC (đối với công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước).

Chinhphu.vn

Từ khóa: Phí thẩm định , dự án , vốn chủ sở hữu , dự toán