(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Văn Chi (Đắk Nông) có thỏa thuận đấu nối công trình điện mặt trời mái nhà, công suất 999kW (1.250kWp) với Công ty Điện lực Đắk Nông. Công trình hoàn thành, được nghiệm thu với các thông số cụ thể: 9 cái Inverter x 110kW/cái = 990kW; tổng công suất pin lắp đặt: 1.250kWp.

Công ty Điện lực Đắk Nông có bổ sung trong hợp đồng mua bán điện, điện lực như sau: Trong quá trình vận hành, do công suất Inverter nhà sản xuất thiết kế cho phép quá tải tối đa 110% nên tại một số thời điểm trong ngày do nắng to nên công suất hệ thống điện phát vượt 1MW.

Ông Chi hỏi, việc hệ thống của đơn vị ông đã được điện lực Đắk Nông đồng ý nghiệm thu nhưng do thiết kế Inverter cho phép quá tải 110% nên phát vượt công suất 1MW tại một số thời điểm có được phép không? Đơn vị ông có vi phạm hợp đồng không?

Ngoài ra, hợp đồng mẫu theo Thông tư số 18/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương không có nội dung khống chế này, vậy đơn vị điện lực đưa thêm vào có đúng không?

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 6/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Theo Khoản 5, Điều 3 Quyết định 13/2020/QĐ-TTg quy định, điện mặt trời mái nhà có công suất không quá 1 MW.

Ngày 17/7/2020 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 và Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 18/2020/TT-BCT, công suất đỉnh lắp đặt điện mặt trời mái nhà là 1MW và 1,25MWp.

Như vậy, công suất phát tối đa của điện mặt trời mái nhà tại mọi thời điểm, không phụ thuộc vào hiệu suất của thiết bị là 1MW và 1,25MWp.

Do đó, Công ty Điện lực Đắk Nông yêu cầu tổng công suất phát định mức lớn nhất của các thiết bị hệ thống điện mặt trời mái nhà không vượt quá 1MW là phù hợp với quy định.

Việc Công ty Điện lực Đắk Nông thỏa thuận và bổ sung thông tin, nội dung khác và hợp đồng mua bán điện mà không trái với quy định của Thông tư số 18/2020/TT-BCT và quy định khác của pháp luật có liên quan là phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 18/2020/TT-BCT.

Chinhphu.vn

Từ khóa: điện mặt trời mái nhà