(Chinhphu.vn) – Quy định tại Thông tư 58/2016/TT-BTC phù hợp với Khoản 9, Điều 4 Luật Đấu thầu. Việc quy định "sửa chữa thường xuyên nhỏ, lẻ nhà cửa, công trình xây dựng không thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản" để phân biệt với quy định về đấu thầu đối với công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn đầu tư phát triển.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Mai Hồng Huân (TPHCM), Điều 2 Thông tư số 58/2016/TT-BTC hướng dẫn, dịch vụ phi tư vấn bao gồm: “… sửa chữa thường xuyên nhỏ, lẻ nhà cửa, công trình xây dựng không thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản”.

Ông Huân hỏi, trường hợp sửa chữa thường xuyên nhỏ, lẻ nhà cửa có các công việc liên quan đến lắp đặt thuộc về xây lắp công trình (dự toán sửa chữa thường xuyên nhỏ, lẻ nhà cửa được lập theo định mức phần xây dựng và lắp đặt của Bộ Xây dựng quy định hiện hành) thì nội dung này của Thông tư số 58/2016/TT-BTC có phù hợp với quy định của Khoản 9, Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 9, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: Logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại Khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 Điều này.

Tại Khoản 45, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định, xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp quy định về phạm vi điều chỉnh; trong đó, theo quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 2 về dịch vụ phi tư vấn bao gồm: Thuê các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện vận chuyển; sửa chữa thường xuyên nhỏ, lẻ nhà cửa, công trình xây dựng không thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính phù hợp với Khoản 9, Điều 4 Luật Đấu thầu; việc quy định "sửa chữa thường xuyên nhỏ, lẻ nhà cửa, công trình xây dựng không thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản" để phân biệt với quy định về đấu thầu đối với công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn đầu tư phát triển.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Mua sắm thường xuyên