(Chinhphu.vn) – Hồ sơ mời thầu quan tâm, hồ sơ mời thầu sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá phải được đính kèm cùng thông báo mời thầu. Quy định này nhằm tiết kiệm thời gian trong đấu thầu, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch trong đấu thầu. Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu đều có khả năng tiếp cận hồ sơ cùng một lúc.

Đơn vị của bà Ngọc Thị Tình (Bắc Giang) đang triển khai gói đấu thầu rộng rãi không qua mạng. Trong quá trình chuẩn bị phát hành hồ sơ mời thầu, bà Tình có một số thắc mắc về quy định đăng tải thông báo mời thầu như sau:

Theo quy định tại điểm b Điều 12 Luật Đấu thầu, hồ sơ mời thầu được phát hành sau 3 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu. Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT, trong quá trình đăng tải thông báo mời thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bên mời thầu phải đính kèm quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu và đính kèm hồ sơ mời thầu và theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT, hồ sơ mời thầu được phát hành trên hệ thống ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu.

Bà Tình cho rằng quy định thời gian phát hành hồ sơ mời thầu theo Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT không phù hợp với quy định về thời gian phát hành hồ sơ mời thầu theo Luật Đấu thầu nên đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về vấn đề này.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu áp dụng đối với trường hợp phát hành hồ sơ mời thầu không qua mạng (phát hành trực tiếp cho nhà thầu đến mua hoặc nhận hồ sơ). Đối với đấu thầu qua mạng, theo khoản 2 Điều 60 Luật Đấu thầu, Chính phủ quy định chi tiết việc lựa chọn nhà thầu qua mạng và lộ trình áp dụng.

Theo đó, Nghị  định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 84 khoản 2 và Điều 88 khoản 7) giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cụ thể hóa tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT.

Điều 10 và Điều 13 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT quy định, hồ sơ mời thầu quan tâm, hồ sơ mời thầu sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá phải được đính kèm cùng thông báo mời thầu.

Theo đó, quy định này nhằm tiết kiệm thời gian trong đấu thầu, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch trong đấu thầu. Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu đều có khả năng tiếp cận hồ sơ cùng một lúc.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hồ sơ mời thầu , thông báo mời thầu , Luật Đấu thầu