(Chinhphu.vn) – Ông Lê Nam Sơn (tỉnh Thái Nguyên) hỏi: Một công trình giao thông được điều chỉnh tăng chi phí xây dựng lên 2 tỷ đồng thì việc xác định chi phí thiết kế bổ sung được thực hiện như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Chi phí tư vấn trong dự toán xây dựng công trình (bao gồm cả dự toán xây dựng công trình điều chỉnh) được xác định theo định mức tỷ lệ % công bố tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, nay là Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017  về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Trường hợp gói thầu thiết kế đã có hợp đồng thì chi phí thiết kế trong dự toán xác định theo hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chi phí thiết kế , dự toán , công trình