(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Trần Xuân Dũng (TPHCM) có 100% vốn nước ngoài. Công ty muốn thuê đất của Nhà nước để thực hiện dự án chăn nuôi heo sạch. Dự án của công ty thuộc diện ưu đãi đầu tư theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định 210/2013/NĐ-CP.

Ông Dũng hỏi, dự án của công ty ông có thuộc trường hợp được phép thuê đất của Nhà nước không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 118 Luật Đất đai 2013 hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 110; Điểm b, Khoản 2, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Khoản 3, Điều 6 Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; trường hợp dự án nông nghiệp được miễn, giảm tiền thuê đất thì được Nhà nước cho thuê đất do cơ quan, tổ chức được giao để quản lý, thông qua hình thức không đấu giá quyền sử dụng đất.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thuê đất , đấu giá đất , tiền thuê đất ,