(Chinhphu.vn) – Ông nội của ông Nguyễn Sang (Quảng Nam) là người có công với cách mạng được Nhà nước xác nhận là người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Năm 2004, ông nội ông Sang được Nhà nước giao đất làm nhà ở có thu tiền sử dụng đất và việc giao đất này đã được hoàn tất.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó vì một số lý do, ông nội của ông không làm thủ tục để miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định tại Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Sang hỏi, bây giờ ông nội của ông có thể làm hồ sơ đề nghị miễn, giảm lại số tiền sử dụng đất đã nộp được không?

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở quy định:

“Điều 1.

1. Người có công với Cách mạng quy định tại Điều 1 của "Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động Cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ Cách mạng" bao gồm:

- Người hoạt động Cách mạng trước Cách mạng tháng 8 năm 1945;

- Gia đình liệt sĩ;

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động;

- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh;

- Người hoạt động Cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

- Người có công giúp đỡ Cách mạng.

Người có công với Cách mạng có khó khăn về nhà ở được hỗ trợ để cải thiện nhà ở”.

Tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 nói trên quy định: "Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 118/TTg:

"1. Đối tượng được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định này, bao gồm:...

h) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;...".

Tại Điều 4 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg nêu trên quy định: “Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp đã hoàn tất việc mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc được giao đất làm nhà ở. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ”.

Theo trình bày của ông Nguyễn Sang, ông nội của ông Sang là người có công với cách mạng được nhà nước xác nhận là người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp năm 2004 ông của ông Sang được Nhà nước giao đất làm nhà ở có thu tiền sử dụng đất và việc giao đất này đã được hoàn tất, thì ông của ông Sang không thuộc trường hợp áp dụng Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Sang biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Tiền sử dụng đất , miễn , giảm