Được biết, Hội thảo "Việt Nam trong lịch sử thế giới" do Hội Sử học thế giới, Đại học Hawaii Pacific (Hoa Kì) phối hợp với Hội Sử học Việt Nam và Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Hội thảo sẽ là nơi trao đổi những kết quả nghiên cứu mới về lịch sử Việt Nam, tạo cơ hội đối thoại giữa các nhà sử học thế giới cũng như giới nghiên cứu Việt Nam nói riêng.

Các nội dung chính của Hội thảo sẽ là vị trí của Việt Nam trong tiến trình lịch sử thế giới; các nghiên cứu mới của các nhà sử học về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, môi trường, an ninh… của Việt Nam; quan hệ giữa Việt Nam với khu vực và thế giới; phương pháp luận trong nghiên cứu và giảng dạy lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam…

Trong khuôn khổ hội thảo còn có một tọa đàm dành cho các giáo viên lịch sử ở các trường phổ thông tại Việt Nam thảo luận về các nội dung liên quan đến giảng dạy lịch sử.

Phan Hiển