(Chinhphu.vn) - Các công trình xây dựng thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng, nếu có nhu cầu, chủ đầu tư có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định hiện hành.

Ông Nguyễn Đức Duy Anh (Phòng Quản lý đô thị quận Hải An, TP. Hải Phòng) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vấn đề sau:

Căn cứ Điểm e, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng 2014 về trường hợp được miễn giấy phép xây dựng: “Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.

Căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 18 Luật Nhà ở 2014 về các trường hợp phát triển nhà ở theo dự án bao gồm: “Phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư”.

Tại Khoản 1, Điều 85 Luật Đất đai 2013 quy định: “UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất”.

Theo ông Duy Anh hiểu thì dự án tái định cư là dự án phát triển nhà do UBND cấp tỉnh, cấp huyện đầu tư, phê duyệt. Như vậy là đúng hay sai?

Trường hợp ý hiểu của ông là đúng thì dự án tái định cư sẽ được miễn cấp giấy phép xây dựng (do dự án tái định cư là dự án phát triển nhà). Tuy nhiên các hộ dân có đất trong dự án tái định cư vẫn có nhu cầu xin cấp giấy phép xây dựng để tăng giá trị của đất và vật kiến trúc gắn liền với đất. Vậy trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho các hộ dân có đất trong dự án tái định cư có vi phạm quy định hay không? Việc cấp giấy phép xây dựng cho dự án được miễn giấy phép xây dựng (theo nhu cầu của chủ đầu tư) thì có vi phạm không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư là dự án phát triển nhà. Trường hợp UBND cấp tỉnh/cấp huyện thực hiện thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai và đồng thời phải tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư thì thẩm quyền phê duyệt dự án tái định cư là UBND cấp tỉnh/cấp huyện hoặc cấp có thẩm quyền khác theo quy định.

Dự án tái định cư nếu đáp ứng một trong các điều kiện tại Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng thì được miễn giấy phép xây dựng.

Đối với các công trình xây dựng thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng, nếu có nhu cầu, chủ đầu tư có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định hiện hành.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Cấp phép xây dựng , chủ đầu tư , công trình , dự án tái định cư