(Chinhphu.vn) - Chi phí lập thiết kế, dự toán của báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định theo định mức tỷ lệ % tối đa đã công bố tại Bảng số 3 của Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017.

Ông Ngô Quan Tùng (An Giang) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vấn đề sau:

Công trình nâng cấp, sửa chữa, cải tạo có giá trị dưới 500 triệu đồng, nguồn vốn kinh phí thường xuyên. Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Quyết định 237/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh An Giang thì công trình chỉ cần lập hồ sơ thiết kế, dự toán.

Ông Tùng hỏi, cách tính chi phí thiết kế, dự toán có phải được tính theo Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 không? Có được tính chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (thẩm tra, giám sát), chi phí khác (chi phí thẩm định hồ sơ thiết kế, chi phí thẩm tra quyết toán vốn đầu tư,...) không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Công trình nâng cấp, sửa chữa, cải tạo giá trị dưới 500 triệu đồng sử dụng vốn Nhà nước theo quy định chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán là hai nội dung của báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chi phí lập thiết kế, dự toán của báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định theo định mức tỷ lệ % tối đa đã công bố tại Bảng số 3 của Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017.

Nội dung của dự toán xây dựng công trình của dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật quy định tại Khoản 2, Điều 8 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thiết kế , dự toán , chi phí , dự án , công trình