(Chinhphu.vn) - Theo quy định tại Điểm a, Khoản 4 Điều 4 Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ, chi phí sử dụng đất (trong thời gian xây dựng) thuộc chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Công ty của ông Hoài Nam (Hà Nội) có 1 dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách được phê duyệt ban đầu. Dự án có tổng mức đầu tư 14,9 tỷ đồng (bao gồm cả chi phí dự phòng), là dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế 1 bước.

Do vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và các thủ tục đất đai, dẫn đến dự án bị chậm tiến độ và tăng các chi phí về bồi thường, hỗ trợ tái định cư (theo quyết định phê duyệt của chính quyền địa phương), đơn giá công việc tăng tại thời điểm khởi công dự án.

Sau khi rà soát, cập nhật chi phí, đơn giá tại thời điểm triển khai, tổng mức đầu tăng lên thành 17 tỷ đồng (không làm thay đổi quy mô, công năng, nhóm dự án).

Ông Nam hỏi dự án có phải phê duyệt chuyển đổi từ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế 1 bước thành lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế 2 bước hay không?

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP, “Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm: b) Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất)”.

Vậy, tiền sử dụng đất quy định tại điều trên gồm những khoản mục chi phí gì? Có bao gồm tiền chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Ông Nam cần làm rõ thời điểm thực hiện phê duyệt dự án, đối chiếu với quy định tại Khoản 5, Điều 7 Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ hoặc Khoản 5, Điều 7 Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ để áp dụng thực hiện.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 4 Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ, chi phí sử dụng đất (trong thời gian xây dựng) thuộc chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Tiền sử dụng đất , thiết kế , dự án , bồi thường , tái định cư