(Chinhphu.vn) - Ông Lâm Vũ Phong (Cà Mau) hỏi: Chủ đầu tư có phải phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình trong trường hợp thuê tư vấn lập hoặc chủ đầu tư lập không? Nếu chủ đầu tư phải phê duyệt thì hình thức phê duyệt thế nào và căn cứ quy định nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 85 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì chủ đầu tư “xác định nhiệm vụ thiết kế xây dựng”. Nhà thầu thiết kế thực hiện nghĩa vụ quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 86 “lập hồ sơ thiết kế đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế”.

Vì vậy, chủ đầu tư phải xác định nhiệm vụ thiết kế. Việc xác định nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình là một phần không tách rời của hợp đồng thiết kế.

Hợp đồng thiết kế được xác lập theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật dân sự.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chủ đầu tư , thiết kế , công trình xây dựng