(Chinhphu.vn) – Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng đủ điều kiện để thực hiện công tác thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, không thuê tổ chức tư vấn thẩm tra thì kết quả thẩm định của cơ quan này đủ cơ sở để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án.

Ban Quản lý dự án thành phố Cà Mau được Chủ tịch UBND thành phố giao làm chủ đầu tư một số công trình cấp III. Ban Quản lý dự án đã trình cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Đại diện Ban Quản lý, ông Phan Văn Phúc hỏi, cơ quan xây dựng chuyên ngành thực hiện thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, không thuê tổ chức tư vấn thẩm tra thì có đủ cơ sở để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật này không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề ông Phúc hỏi như sau:

Khoản 7 Điều 57 Luật Xây dựng 2014 quy định, trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện thẩm định thì “cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia thẩm định dự án hoặc yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề đã được đăng ký trên trang thông tin điện tử về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Luật này để thẩm tra dự án làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt dự án”.

Như vậy, trong trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng đủ điều kiện để thực hiện công tác thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật (không thuê tổ chức tư vấn thẩm tra dự án) thì kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng là đủ cơ sở để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật , thẩm định , dự án , chủ đầu tư