(Chinhphu.vn) – Ông Thanh Tùng (Hà Nội) hỏi, công trình thiết kế 3 bước, trong đó thiết kế cơ sở đã được góp ý về giải pháp phòng cháy, chữa cháy thì có cần thiết phải thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy hay không? Hoặc chỉ cần thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy thì thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy tại bước thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công.

Đối với công trình có 3 bước thiết kế, việc thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy được thực hiện đối với bước thiết kế kỹ thuật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thiết kế , phòng cháy , chữa cháy , công trình