(Chinhphu.vn) - Ông Hồ Văn Thành (Hà Tĩnh) hỏi, trường hợp cán bộ hưu trí chết, em trai là người khuyết tật mất khả năng lao động, năm nay 50 tuổi thì có được hưởng tiền tuất hay không?

Thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng quy định tại Điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 67 Luật BHXH

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 67 Luật BHXH năm 2014 có quy định về thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng là thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu thành viên đó dưới 60 tuổi đối với nam và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, đồng thời phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở.

BHXH Việt Nam thông tin nội dung quy định của chính sách để ông nắm được và thông tin để thân nhân người lao động cung cấp hồ sơ đến cơ quan BHXH tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thân nhân , trợ cấp tuất