(Chinhphu.vn) – Bố của ông Phùng Văn Kiên (Hải Dương) là thương binh ¼. Năm 1993, bố ông được UBND xã cấp 100m2 đất và xây dựng cho một căn nhà tình nghĩa nhưng không có giấy chứng nhận giao đất. Sau đó, bố ông mua thêm 100m2 đất, nhưng đến nay bị mất giấy tờ, tổng diện tích là 200m2.

Vừa qua, bố của ông Kiên đã đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do không có giấy tờ chứng minh nên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện yêu cầu đóng 3.000.000 đồng/m2 với lý do, năm 2016 bố ông đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng một mảnh ở đất khác do ông cha để lại nên khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất này không được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Ông Kiên hỏi như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương trả lời như sau:

Nội dung hỏi của ông Phùng Văn Kiên chưa cụ thể về ngày, tháng, năm 1993 được giao 100m2 đất để xây nhà tình nghĩa. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 2013, nếu được UBND xã nơi có đất xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với nơi đã có quy hoạch) thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 110 Luật Đất đai năm 2013 do cơ quan thuế xác định (miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất) khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận.

Nội dung về nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với diện tích 100m2 ông Phùng Văn Kiên chưa nêu đầy đủ về loại đất trước khi nhận chuyển nhượng là loại đất gì (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp hay đất ở); chưa rõ nguồn gốc đất trước khi nhận chuyển nhượng: Người chuyển nhượng sử dụng đất hợp pháp hay không hợp pháp… (nếu không hợp pháp thì thời điểm sử dụng đất của người chuyển nhượng đất đó là thời điểm nào…), phải có đầy đủ các thông tin theo quy định của pháp luật đất đai mới xác định được diện tích đất này có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không và có phải nộp tiền sử dụng đất không? Nếu phải nộp và mức nộp do cơ quan thuế xác định khi thực hiện thủ tục về đất đai theo quy định.

Để thuận tiện cho việc xem xét, hướng dẫn và giải quyết trường hợp của bố ông theo quy định của pháp luật đất đai đề nghị ông đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đất đai của UBND cấp huyện nơi có đất đề nghị để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết theo thẩm quyền quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Tiền sử dụng đất , Giấy chứng nhận , thương binh