(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Duy Hiếu (TPHCM) hỏi, khi lập hồ sơ mời thầu (thông thường và online) thì nội dung yêu cầu năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức có được thêm vào không, nếu thêm vào thì quy định ở mục nào là phù hợp nhất?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 3 và Điểm c Khoản 1 Điều 74 Luật Đấu thầu quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong việc phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Theo đó, việc lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp phải tuân thủ quy định nêu trên, trên cơ sở hướng dẫn tại các Mẫu hồ sơ mời thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và thuộc trách nhiệm của bên mời thầu, chủ đầu tư. Bên cạnh đó, nhà thầu phải cung cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trước khi được trao hợp đồng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hồ sơ mời thầu , năng lực hoạt động xây dựng , đấu thầu