(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Vinh Hiển (hien777@...) tham khảo Thông tư 03/2016/TT-BXD thì công trình hóa dược là cấp 1, nhưng trong công trình có nhiều hạng mục nhà xưởng, nhà văn phòng 3 tầng dưới 2.000m2 và nhiều hạng mục phụ. Ông Hiển hỏi, hạng mục nhà văn phòng thuộc cấp công trình nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với nhà máy sản xuất sản phẩm hóa dược, việc xác định cấp công trình với mục đích để xác định thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Ngoài việc xác định thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng như nêu trên thì cấp công trình còn được áp dụng làm cơ sở để quản lý các hoạt động xây dựng khác nêu chi tiết tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

Trường hợp ông Nguyễn Vinh Hiển hỏi, khi xác định cấp cho nhà văn phòng - công trình độc lập thuộc nhà máy sản xuất sản phẩm hóa dược thì cấp của công trình này chỉ áp dụng làm cơ sở để quản lý các hoạt động xây dựng và được xác định như sau: Nhà văn phòng không có tên trong Bảng 1.1 Phụ lục 1 nên chỉ xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Cấp công trình , hoạt động xây dựng , nghiệm thu , thi công , dự án