(Chinhphu.vn) – Trường hợp đơn dự thầu do phó giám đốc của nhà thầu ký theo ủy quyền của người đại diện theo pháp luật nhưng không kèm theo giấy ủy quyền nộp trước thời điểm đóng thầu thì được coi là không hợp lệ.

Ông Nguyễn Quang Đạo (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:

Nhà thầu A khi tham dự gói thầu X mua sắm hàng hóa (một giai đoạn hai túi hồ sơ), hồ sơ dự thầu của nhà thầu A được ký tên, đóng dấu chức danh phó giám đốc nhưng nhà thầu A không đính kèm ủy quyền của giám đốc cho phó giám đốc được ký hồ sơ dự thầu. Vì vậy tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu của nhà thầu X là không đạt.

Ông Đạo hỏi, vậy có đúng theo quy định hiện hành không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, hồ sơ đề xuất kỹ thuật hợp lệ phải bao gồm đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Trường hợp bên mời thầu chưa rõ người ký đơn dự thầu có thẩm quyền ký đơn dự thầu hay không thì yêu cầu nhà thầu làm rõ căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp đơn dự thầu do phó giám đốc của nhà thầu ký theo ủy quyền của người đại diện theo pháp luật nhưng không kèm theo giấy ủy quyền nộp trước thời điểm đóng thầu thì được coi là không hợp lệ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đơn dự thầu , nhà thầu , ủy quyền