(Chinhphu.vn) - Ông Trần Mạnh Hùng (Đồng Nai) hỏi, cán bộ phụ trách thanh toán hợp đồng, thanh quyết toán công trình sử dụng vốn NSNN thuộc phòng Tài chính-Kế toán Ban quản lý dự án (thành lập theo quyết định của UBND huyện) có cần chứng chỉ/chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ thanh quyết toán công trình hay không? Có yêu cầu nào khác về năng lực hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 21 (tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực) và Khoản 3 Điều 22 (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án) Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì “cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng có hạng phù hợp với nhóm dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận”.

Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng được quy định tại Khoản 2 Điều 72 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chứng chỉ hành nghề , định giá xây dựng , công trình , vốn Nhà nước , quản lý dự án