(Chinhphu.vn) – Trường hợp điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công dẫn đến điều chỉnh dự án đã được phê duyệt thì thẩm quyền phê duyệt thiết kế điều chỉnh do người quyết định đầu tư quyết định.

Ông Võ Ngọc Nam (Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận) nghiên cứu Khoản 2, Điều 15 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán công trình thấy quy định: "Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng".

Tuy nhiên, Khoản 2, Điều 17 của Thông tư nêu trên lại quy định "... Các trường hợp điều chỉnh khác do chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định điều chỉnh của mình...".

Ông Nam hỏi, vậy, trường hợp điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (không dẫn đến điều chỉnh tổng mức đầu tư) sẽ do người quyết định đầu tư hay chủ đầu tư phê duyệt?

Trường hợp do chủ đầu tư phê duyệt thì quyết định do người quyết định đầu tư phê duyệt lại được điều chỉnh bằng quyết định của chủ đầu tư có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc điều chỉnh dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình thực hiện theo Điều 16, Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Trường hợp điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công dẫn đến điều chỉnh dự án đã được phê duyệt thì thẩm quyền phê duyệt thiết kế điều chỉnh do người quyết định đầu tư quyết định.

Trường hợp điều chỉnh dự toán xây dựng công trình nhưng không vượt dự toán (tổng mức đầu tư đối với dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) đã được người quyết định đầu tư phê duyệt thì chủ đầu tư là người quyết định điều chỉnh và phê duyệt.

Đối với việc điều chỉnh thiết kế và dự toán xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định của chủ đầu tư thì nội dung điều chỉnh đã được chủ đầu tư phê duyệt sẽ thay thế nội dung đã được người quyết định phê duyệt.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thiết kế , bản vẽ thi công , dự toán , công trình xây dựng