(Chinhphu.vn) - Kết quả thẩm tra là cơ sở để cơ quan thẩm định xem xét, sử dụng để thực hiện công tác thẩm định.

Theo phản ánh của ông Phạm Quốc Khánh (Phú Yên), Khoản 2, Điều 30 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quy định: "Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư được yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để chủ đầu tư ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định".

Ông Khánh hỏi, vậy trách nhiệm của đơn vị thẩm tra là làm công việc gì, đơn vị thẩm định làm công việc gì? Sau khi đơn vị tư vấn thẩm tra có kết quả thẩm tra hồ sơ, chủ đầu tư tổng hợp kết quả trình đơn vị thẩm định, đơn vị thẩm định có được thay đổi kết quả của đơn vị thẩm tra hay không? 

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định tại Điều 58 và Điều 83 Luật Xây dựng.

Nội dung thẩm tra được thực hiện theo quy định tại Phụ lục của Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình và thỏa thuận hợp đồng đã được ký kết.

Kết quả thẩm tra là cơ sở để cơ quan thẩm định xem xét, sử dụng để thực hiện công tác thẩm định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thẩm định , thẩm tra , dự án , chủ đầu tư , năng lực xây dựng , người quyết định đầu tư