(Chinhphu.vn) - Ông Hồ Hải (TP. Hồ Chí Minh) làm việc tại 1 tổng công ty có 51% vốn Nhà nước. Hiện tổng công ty có 1 dự án đầu tư, trong đó có gói thầu dưới 2 tỷ đồng. Ông Hải hỏi, tổng công ty có thể chỉ định thầu gói thầu này cho công ty con không? Nếu chi nhánh của tổng công ty làm chủ đầu tư thì có chỉ định thầu công ty con này được không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định các trường hợp và điều kiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Điểm b, Khoản 1, Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, nhà thầu được xác định để nhận hồ sơ yêu cầu khi có tư cách hợp lệ theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, e và h, Khoản 1, Điều 5 của Luật Đấu thầu và có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

Đối với câu hỏi của ông Hải, trường hợp dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cần tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn luật.

Theo đó, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chỉ định thầu , công ty con , chủ đầu tư