(Chinhphu.vn) - Ông Châu Quang Phúc (Long An) làm việc cho một doanh nghiệp sản xuất giày thể thao. Nhà máy sản xuất có quy mô lớn nên thường xuyên tổ chức xây dựng mới và sửa chữa nhà xưởng, nhà kho, văn phòng,… trong phạm vi nhà máy.

Doanh nghiệp ông có một bộ phận chuyên quản lý các công trình nội bộ. Ông Phúc hỏi, bộ phận này có cần các yêu cầu về năng lực quản lý dự án xây dựng theo Luật Xây dựng hay không? Cần những yêu cầu về năng lực hoạt động và nhân sự như thế nào?

Doanh nghiệp ông tự tổ chức giám sát các công việc xây dựng nội bộ có được không? Cần những điều kiện như thế nào để có thể tự giám sát công trình xây dựng nội bộ nhà máy và những công trình như thế nào thì doanh nghiệp bắt buộc phải thuê đơn vị tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực để giám sát thi công?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với các dự án theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP thì chủ đầu tư được trực tiếp thực hiện quản lý dự án.

Theo đó, các chức danh, cá nhân thuộc bộ máy chuyên môn bao gồm giám đốc quản lý dự án, cá nhân phụ trách lĩnh vực chuyên môn và cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 30, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Khoản 4, Điều 4 và Khoản 2, Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng quy định, chủ đầu tư được tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực.

Theo đó, điều kiện năng lực đối với tổ chức giám sát thi công xây dựng được thực hiện theo quy định tại Khoản 20 và Khoản 33, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Giám sát , thi công , công trình , chủ đầu tư , quản lý dự án