Trang chủ » Chuyên đề » Phát triển bền vững

17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030

15:58, 28/09/2020

Duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng...