(Chinhphu.vn) – Khi nhà thầu tư vấn thiết kế giải thể, chủ đầu tư có thể lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế khác có đủ năng lực hoạt động xây dựng để tiếp tục triển khai công tác thiết kế của dự án.

Đơn vị của ông Nguyễn Đình Tuấn (Hà Nội) là chủ đầu tư công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Công trình được ký kết hợp đồng thi công từ tháng 12/2016 nhưng đến nay mới triển khai thi công được. Tuy nhiên, hiện nay đơn vị tư vấn thiết kế đã giải thể, đơn vị của ông Tuấn vẫn chưa giữ lại 20% tiền thiết kế.

Ông Tuấn hỏi, đơn vị ông sẽ ký hợp đồng tư vấn thiết kế với một đơn vị khác để bảo đảm quyền tác giả có được không? Nếu không có đơn vị tư vấn thiết kế thì ai sẽ là người quyết định cho phép điều chỉnh nếu công trình có sự điều chỉnh bổ sung về thiết kế? Khi nghiệm thu hoàn thành công trình mà thiếu đơn vị tư vấn thiết kế thì có được không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Trước khi nhà thầu tư vấn thiết kế giải thể, chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn thiết kế phải tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng kinh tế đã ký kết theo quy định của pháp luật. Trong biên bản thanh lý hợp đồng, các điều khoản về quyền tác giả phải được xác định cụ thể theo quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư có thể lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế khác có đủ năng lực hoạt động xây dựng để tiếp tục triển khai công tác thiết kế của dự án. Việc lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn thiết kế trong việc giám sát tác giả, nghiệm thu công trình được quy định tại Điều 86 Luật Xây dựng; quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng quy định tại Điều 114 Luật Xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Tư vấn thiết kế , chủ đầu tư , nhà thầu , công trình , dự án